EUROREGIUNEA CARPATICA

COMISIA DE COMERŢ

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE


GENERALITĂŢI

Euroregiunea Carpatica, denumită în continuare EC, a fost creată în anul 1993, cuprinzând zonele de frontieră din 5 ţări: Polonia, Slovacia, Ungaria, Ucraina şi România.

Activitatea EC este în concordanţă cu principiile Convenţiei Europene asupra Cooperării Transfrontaliere între Comunităţile Teritoriale şi Autorităţi, nr. 106 a Consiliului Europei adoptată la Madrid în anul 1981.

Rolul de bază al EC este de a uşura contactele şi de a ajuta la stabilirea cooperării între cetăţeni, instituţii, autorităţi locale şi regionale şi de asemenea de a pregăti şi inspira documente necesare pentru dezvoltarea regiunilor din această parte a Europei.

În cadrul EC, funcţionează 5 Comisii de Lucru alcătuite din experţi ai celor 5 state membre, comisii coordonate de câte un stat membru.

Comisia pentru Dezvoltarea Comerţului este coordonată de România. Președinția Comisiei este deținută de CCI Maramureș prin președintele său.

ATRIBUŢIILE COMISIEI PENTRU DEZVOLTAREA COMERŢULUI

Comisia pentru Dezvoltarea Comerțului are următoarele atribuțiuni:

- Sprijinirea înfiinţării de firme mixte în cadrul EC

- Organizarea şi coordonarea relaţiilor, schimburi de informaţii privind legislaţia ţărilor implicate privind posibilităţile de investiţii, respectiv informaţii despre procesul privatizării

- Atragerea investitorilor străini şi autohtoni în Regiune

- Organizarea de întâlniri ale oamenilor de afaceri la nivel internaţional

- Organizarea de târguri şi expoziţii cu participarea tuturor ţărilor EC

- Coordonarea investiţiilor firmelor autohtone şi multinaţionale care funcţionează în Regiune

- Dezvoltarea Centrului de Informaţii al Comisie de Comerț a Euroregiunii Carpatica

- Organizarea și realizarea unei bănci regionale de date a investitorilor și firmelor care doresc să stabilească colaborări cu operatori economici din ERC

- Realizarea centrelor locale de informaţii

- Participarea la proiecte CBC şi alte programe de finanţare europene

- Realizarea unui portal de afaceri al Comisiei prin dezvoltarea actualului portal informațional www.tradecarp.com

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A COMISIEI PENTRU DEZVOLTAREA COMERŢULUI

Organele de Conducere ale Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului sunt următoarele

a) Consiliul Euroregiunii Carpatica

b) Preşedintele Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

c) Comitetul de experţi al Comisiei de Comerț

a) Consiliul Euroregiunii Carpatica

Consiliul Euroregiunii Carpatica, se compune din câte 10 membri din fiecare ţară membră a EC. Este organul care confirmă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei și aprobă componența sa. Consiliul Euroregiunii Carpatica, are următoarele atribuţii legate de activitatea Comisiei pentru Dezvoltarea Comerțului:

- Dezbate raportul de activitate al Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului, privind activitatea desfăşurată între sesiunile Comisiei

- Se informează asupra bugetului Comisiei

- Dezbate liniile directoare ale activităţii de viitor a Comisiei

- Se informează asupra Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Comisiei

- Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror chestiuni care intră în competenţa sa

b) Preşedintele Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

Preşedintele Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului este numit la propunerea Părţii Române a Euroregiunii Carpatica, căreia îi revine coordonarea acestei Comisii.

Preşedintele Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului are următoarele atribuţii:

- Asigură conducerea curentă a întregii activităţi a Comisiei

- Reprezintă Comisia în relaţiile interne şi externe

- Convoacă Comitelui de Experţi la şedinţele Comisiei

- Prezintă în faţa Consiliului Euroregiunii, raportul de activitate al Comisiei

- Prezintă spre aprobarea Comitetului de Experţi, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

- Propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Comisiei

- Numeşte secretarul Comisiei de Comerţ

c) Comitetul de Experţi

Comitetul de Experţi este format din reprezentanţi ai fiecărei diviziuni teritorial - administrativă (voievodat, judeţ, regiune) din ţările membre ale ERC.

Din Comitetul de Experţi va face parte câte un reprezentant din fiecare Cameră de Comerţ şi Industrie din judeţele / voievodatele / regiunile Euroregiunii Carpatica.

Comitetul de Experţi are următoarele atribuţii:

- Participă la şedinţele Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

- Elaborează şi aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei

- Participă la elaborarea Programului de Activitate al Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

- Dezbate problemele de interes general privind economia EC şi adopta hotărâri şi propuneri de măsuri

- Duce la îndeplinire hotărârile adoptate şi acţionează în vederea îndeplinirii Programului de Activitate aprobat

- Elaborează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Comisiei

Secretarul Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

Secretarul Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului este numit de Preşedintele Comisiei.

Atribuţiile Secretarului Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului sunt:

- Coordonează organizarea şedinţelor Comisiei pentru Dezvoltarea Comerţului

- Întocmeşte Raportul de Activitate al Comisiei

- Ţine legătura cu toţi membrii Comisiei

- Duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile Comisiei

- Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor Comisiei

DISPOZIŢII FINALE

Comisia pentru Dezvoltarea Comerţului se reuneşte de cel puţin 2 ori pe an, la convocarea Preşedintelui Comisiei. Convocarea Şedinţelor se face cu cel puţin 15 zile înainte. Odată cu convocarea se comunică și ordinea de zi locul de desfășurare al ședinței.

Hotărârile se adoptă cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. În caz de egalitate, votul preşedintelui este decisiv.

Membrii Comisiei de Comerţ sunt obligaţi să cunoască şi să aplice întocmai prevederile regulamentului. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat în şedinţa Comisiei de Comerţ din data de 07.05.2009.

PREŞEDINTE

Ing. Gheorghe Marcaş